Noww logotype complete@0,5x

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet. Här studerar och arbetar ca 17 000 studenter och 1200 anställda.

Fakultetsgatan 1, 701 82, Örebro
 1. Örebro universitet

  Offentliga föreläsningar: Hur rör sig svenska barn och ungdomar?

  Dag: 25 oktober 2017 Tid: 18:30 – 20:00 Plats: Hörsal L1, Långhuset Gisela Nyberg, medicine doktor Karolinska Institutet. Föreläsningen ingår i programserien "Med fokus på skolan" Gisela Nyberg presenterar forskning från den första nationella studie som, med objektiva mätmetoder, undersökt 3000 barn och ungdomars fysiska aktivitet och stillasittande i Sverige. Hur fysiskt aktiva är svenska barn och ungdomar, egentligen? Hur många är det som når rekommendationen om fysisk aktivitet? Hur mycket tid spenderas i stillasittande och hur många är aktiva i föreningar? Finns det skillnader mellan kön, åldersgrupper, socioekonomi och har det betydelse om de bor på landsbygden eller i storstad? Välkommen, fri entré!

 2. Örebro universitet

  Offentliga föreläsningar: Sov gott - sömnens betydelse i hälsa o

  Dag: 18 oktober 2017 Tid: 18:30 – 20:00 Plats: Hörsal L1, Långhuset I Sverige har minst en av tre individer bekymmer med sömnen. Ungefär 50 % av våra ungdomar lider av sömnbrist och bland våra vuxna är sömnbristen förknippad med utmattning och andra hälsoproblem. Varför är sömnen så viktig men också så underskattad? Vilken roll spelar sömnen för vår hälsa? Hur kan vi få till en bättre sömn? Det är några av de frågor som Steven J. Linton behandlar i sin föreläsning. Välkommen, fri entré!

 3. Örebro universitet

  Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

  RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden till ännu en nätverksträff, denna gång med föreläsning om ett hållbarhetsprojekt och diskussioner kring detta. Program Föreläsning och didaktisk diskussion Lärarlaget för restaurang- och livsmedelsprogrammet på Virginska gymnasiet arbetar med att utveckla programmet så att det tydligt ska bygga på en grund av miljö- och hållbarhetsfrågor. Sedan hösten 2016 har det gjorts i form av en forskningscirkel, vilket innebär att man använder ett forskningsliknande arbetssätt för att utveckla ny kunskap i gruppen. Man läser och diskuterar texter om mat och miljö och hållbar utveckling och utifrån detta utvecklar man förslag på förändringar i utbildningen för att öka miljö- och hållbarhetsfokus samt utformar didaktiska övningar. Arbetet har fokus på: - att jobba med hållbara inköp - pedagogisk utveckling kring undervisningen så att miljö, klimat och hållbarhet blir fundament och - att driva olika typer av projekt kring miljö-, klimat och hållbarhetsfrågor på skolan. Johanna Björklund, docent vid Örebro universitet fungerar som processledare och en viktig del för att nå resultat är ett strukturerat arbetssätt, samt genomgående analys och reflexion av effekter av det man gör. Under nätverksträffen berättar lärarna om arbetet och vi diskuterar möjligheter och svårigheter med att driva program- och skolutvecklingsprojekt kring lärande för hållbar utveckling. Anmälan Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 11 oktober 2017. https://sunet.artologik.net/oru/Survey/1560?AspxAutoDetectCookieSupport=1 Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Välkommen! Vid eventuella frågor, kontakta: Urban Haglind Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum RUC.lararprogram@oru.se , tel. 019-30 30 43

 4. Örebro universitet

  Värdegrundsnätverket

  RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig till ännu en nätverksträff, innehållande föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion. Nätverket riktar sig till alla som arbetar i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt lärarutbildare och forskare som är intresserade av värdegrundsfrågor. Program Föreläsning ATT MOTVERKA RASISM I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN - Emma Arneback & Jan Jämte Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Forskning visar att rasism tar sig en rad olika uttryck, på olika nivåer, och får allvarliga konsekvenser för de barn och elever som utsätts. Rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer gör att vissa löper högre risk än andra att utsättas för kränkningar och diskriminering. Därmed motverkar rasism barns och elevers likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. Behoven av insatser för att motverka rasism är stora. I föreläsningen beskrivs förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism. Här behandlas olika sätt att förstå och analysera rasism och hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk verksamhet. Föreläsarna redogör också för en bred palett av arbetssätt som kan användas för att motverka olika former av rasism i förskola och skola – från normkritik, interkulturell och frigörande pedagogik till kunskapsutvecklande, demokratiska och relationella arbetssätt. Emma Arneback är lektor i pedagogik och har en bakgrund som gymnasielärare i samhällskun­skap och historia. Jan Jämte är doktor i stats­vetenskap och lektor i samhällskunskap, och har en bakgrund som journalist och gymnasielärare i samhällskunskap och mediekunskap. Didaktisk diskussion Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper. Anmälan Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk en nedan senast den 10 oktober 2017. https://sunet.artologik.net/oru/Survey/1575?AspxAutoDetectCookieSupport=1 Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Välkommen! Vid eventuella frågor kontakta Urban Haglind Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum RUC.lararprogram@oru.se , tel. 019-30 30 43

 5. Örebro universitet

  Offentliga föreläsningar: Transition Stories - lokala lösningar

  Dag: 9 oktober 2017 Tid: 18:00 – 20:30 Plats: Hörsal L1, Långhuset Rob Hopkins, grundare av Transition Network. Transition Network, den internationella omställningsrörelsen är idag är verksam i över 50 länder. Som ledande global aktivist har Rob Hopkins inspirerat människor över hela världen i att engagera sig i omställningen till hållbara, postfossila lokalsamhällen genom att finna lokala svar på globala kriser. 2012 mottog han EU:s pris för sina insatser inom civilsamhället. Omställningsrörelsen startade 2005 i Totnes i England, som Rob Hopkins beskriver i sin doktorsavhandling om social förändring från 2011. Han har ett förflutet som lärare och är författare till fyra böcker, t ex The Transition Handbook (2008) och 21 Stories of Transition (2015). Idag utvecklar han projekt bland annat för hållbara företag och lokala ekonomier. Föreläsningen följs av ett interaktivt samtal och frågestund med Rob Hopkins och Niklas Högberg, ROS (Regional Omställning i Samverkan). OBS! Föreläsning och samtal hålls på engelska. Frågor från publiken kan översättas från svenska till engelska. Måltidsekologstudenterna från Örebro universitet bjuder på ”Svinnfika” i paus Samarr: ROS (Regional Omställning i Samverkan) och Örebro universitet Välkommen, fri entré!

 6. Örebro universitet

  Offentliga föreläsningar: Hur kan vi motverka faktaresistensen?

  Dag: Onsdagen den 4 oktober Tid: 18:30 – 20:00 Plats: Hörsal L1, Långhuset, Örebro universitet Under det senaste året har det talats mycket om faktaresistens: tendensen att basera sina övertygelser på känslor snarare än på rationella grunder. Under föreläsningen reder Åsa Wikforss ut vad som orsakar faktaresistens. Hon diskuterar också vad vi kan göra för att motverka den, både i det privata och på ett samhällsplan. Hur ser den goda debatten ut? När ska vi lita på experter? Och vad innebär egentligen kritiskt tänkande? Åsa forskar inom språk- och medvetandefilosofi och har skrivit mycket om relationen mellan det mänskliga tänkandet och yttervärlden. I september ges Åsas bok ALTERNATIVA FAKTA Om kunskapen och dess fiender ut på Fri Tanke. Välkommen, fri entré!

 7. Örebro universitet

  Skolledarnätverket

  RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som förskolechef/rektor till ännu en nätverksträff, innehållande föreläsning och workshop om Mångfald i kollegiet - merarbete eller möjlighet. Om lärare med olika bakgrund i förskolans/skolans praktikgemenskaper. Program Aina Bigestans, universitetslektor vid Stockholms universitet och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, föreläser om Mångfald i kollegiet - merarbete eller möjlighet. Om lärare med olika bakgrund i förskolans/skolans praktikgemenskaper. Den ökande etniska och språkliga heterogenitet som i förskolan/skolan återfinns bland barnen/eleverna syns också genom ett ökat antal lärarstuderande med utländsk bakgrund och att det bland arbetssökande nu finns lärare som har lärarutbildning från andra länder än Sverige. Mångfalden talar man ofta om som en resurs eller en tillgång men man glömmer ofta att en konstruktiv mångfald också kräver ett medvetet arbete kring dynamiken i förskolans/skolans praktikgemenskaper. Dessa kollektiv kan öppna sig eller sluta sig mot nykomlingar med erfarenheter och kompetenser som delvis är annorlunda än dem som medlemmarna i det mottagande kollektivet besitter. Den här nätverksträffen kommer att ägnas åt mångfaldsfrågor i förskolans och skolans kollegium och behandla teman som: Vad är det som är nytt i en förskola/skola för en nyanställd lärare som har utbildning och erfarenheter från ett annat land än Sverige? Vilken betydelse har behärskandet av undervisningsspråket för lärare som inte har svenska som förstaspråk? Vad är det som försvårar eller underlättar för lärare med utbildning och yrkeserfarenhet från utbildningssystem utanför det svenska att fullt ut kunna bidra till förskolans/skolans verksamhet? Vad är universellt och vad är specifikt i den svenska förskolans/skolans värdegrund? Och är lärarkompetens något givet eller är det något som också skapas i arbetsmiljön? Upplägget är baserat på föreläsningar och workshops med anknytning till forskning och teorier om mångfald, normer, yrkesspråk, verksamhetsteori och ledarskap. Syftet är att ge deltagarna tillfällen till reflektion och erfarenhetsutbyte kring frågor om rekrytering och arbete med mångfald i personalgruppen i anslutning till skolledaruppdraget. Anmälan Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 21 september 2017. Begränsat antal deltagare. Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Välkommen! Vid ev. frågor kontakta Urban Haglind Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum RUC.lararprogram@oru.se , tel. 019-30 30 43

 8. Örebro universitet

  Språkdidaktiskt nätverk

  RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska för grundskolans senare år och gymnasiet, skolledare, lärarutbildare och forskare inom språkdidaktiska områden till ännu en nätverksträff, innehållande workshop. Program Hur bedömer vi? - Bedömningsmönster från ett individuellt och strukturellt perspektiv. Vi tycker alla säkert att det är svårt att bedöma elevers arbeten. Det är mycket som man ska tänka på och många faktorer ska vägas in. Vad är det egentligen som väger tyngst? Hur förblir man objektiv och vilka faktorer inverkar på en? Är vi ens medvetna om hur vi påverkas av yttre omständigheter? I workshopen ingår en inledande praktisk övning (cirka 20-30 minuter) där medverkande anonymt får bedöma två texter (en muntlig och en skriftlig). Vi använder sedan detta material som utgångspunkt för diskussioner om variation och utmaningar i bedömning. Texterna är på engelska men innehållet är i högsta grad relevant även för ämnet svenska och svenska som andraspråk. Materialet och bedömningsenkäterna är elektroniska och vi kommer att ha tillgång till datorsalar, men vill att du tar med egna hörlurar/snäckor då delar av materialet är muntligt (3,5mm anslutning, samma som till mobiltelefon). Medverkande: Mats Deutschmann är professor i engelska vid Örebro universitet och har lång erfarenhet som lärarutbildare. Hans forskning granskar bland annat hur fördomar kring språk påverkar oss samt engelskans roll som globalt maktspråk i postkoloniala skolkontexter. Mattias Jacobsson är lektor i engelska vid Örebro universitet och har lång erfarenhet som lärarutbildare. Anmälan Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk https://sunet.artologik.net/oru/Survey/1505?AspxAutoDetectCookieSupport=1 senast 14 september 2017. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Välkommen! Vid ev. frågor kontakta Urban Haglind Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum E-post: RUC.lararprogram@oru.se Telefon: 019-30 30 43

 9. Örebro universitet

  Möte med konstnären Lena Hellström

  Dag: 20 september 2017 Tid: 18:30 - 20:00 Plats: Örebro universitet, Hörsal L3, Långhuset Frosseri - Hunger? Lena Hellström, konst- och kulturvetare, etnolog och konstnär. Ett föredrag om hur historiens brist på mat och livets nödvändiga bytts mot nutidens flödande överflöd i vår del av världen. Hur förhåller vi oss till ett oerhört stort och lockande utbud där frånval blivit en daglig utmaning? Vad är det vi saknar och vad är det vi söker? Välkommen, fri entré!

 10. Örebro universitet

  Idrottsdidaktiskt nätverk

  RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska områden till en första nätverksträff, innehållande föreläsning och didaktisk diskussion. Program Nätverksträffen leds av Björn Tolgfors, filosofie doktor i idrottsvetenskap vid Örebro universitet, med lång erfarenhet som idrottslärare och lärarutbildare. Föreläsning Idag framställs ofta ’bedömning för lärande’ (BFL) som rätt sätt att arbeta i skolan. Men vad blir BFLi praktiken i ämnet idrott och hälsa och vad gör det med elever, lärare och ämnesinnehåll? Vilket slags lärande främjas egentligen bland eleverna beroende på hur det pedagogiska förhållningssättet realiseras? Didaktisk diskussion Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper. Anmälan Individuell anmälan krävs. Anmäl dig senast 11 september 2017. https://sunet.artologik.net/oru/Survey/1506?AspxAutoDetectCookieSupport=1 Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Välkommen! Vid ev. frågor kontakta Urban Haglind Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum RUC.lararprogram@oru.se , tel. 019-30 30 43

 11. Örebro universitet

  Möten med författare: Thomas Arnroth

  Thomas Arnroth är aktuell med den självbiografiska serieromanen "Livets ord: mina tio orimliga år om frälst". Han är författare, journalist på nättidskriften KIT och spelrecensent i SVT:s Gomorron Sverige. Tidigare har han jobbat som frilansjournalist för bland annat TT och Aftonbladet. Förra året (2016) blev han årets journalist. Samarrangemang: Örebro stadsbibliotek och Örebro universitet Välkommen, fri entré! Plats: Örebro universitet, Hörsal L2 Dag: 13 september Tid: 18:30 - 20:00

 12. Örebro universitet

  Utställning: Cathay Pavilion

  En skarpsynt reflektion över det nya hybrida samhället, filtrerat genom konstnären Karl Patric Näsmans ögon, tankar och händer. Vernissage: Torsdag 7 september kl 16-19, kl 17 presentation av utställningen, Konsthallen, Musikhögskolan. Utställningen pågår 7 september – 12 oktober Öppettider: Mån-tors 9-19, fre 9-15.30. Ett samarbete mellan Konstfrämjandet Bergslagen och Örebro universitet. Skandinavisk design. Tysk kvalitet. Made in China. Vi lever i en tid av hybridisering. När den ekonomiska makten skiftar från väst till öst får också den kulturella dominansen ge vika för kulturell decentralisering. Med lågprisflyg och sociala medier som de nya handelsfartygen sprider sig tankar och tendenser över världen med ljusets hastighet. Det stadiga flödet av kulturell hegemoni från utvecklade till utvecklingsländer har nu blivit ett komplext nät av strömmar mellan öst och väst, vi och dem, överklass och underklass. Det äkta och ursprungliga har drunknat i lager på lager av kulturell appropriering, kommersialisering och piratkopiering. En dansk designstol influerad av möbler från Mingdynastin och utnämnd till kvintessensen av Skandinavisk modernism blir i dag förfalskad i kinesiska fabriker och såld till den kinesiska eliten. Den kulturella approprieringens cirkel är sluten. Begrepp som arv och traditioner har blivit synonymt med reklamslogans medan kulturell identitet tagits som gisslan av nationalistiska diskussionsforum i de allra mörkaste hörnen av nätet. I det nya landskap som växer fram blir konstnärer till varumärken och varumärken till kultur. Vad som är äkta ligger helt i betraktarens öga medan autenticitet bara återfinns i upphovsrättslagar framtvingade av multinationella företag. I takt med att den kulturella makten blir allt mer decentraliserad försöker politiska och kommersiella krafter desperat att upprätthålla de traditionella hierarkierna. Nationer skyddar ståndaktigt sina gränser med murar och taggtrådsstängsel medan statliga museer vägrar att återlämna stulna artefakter och de multinationella företagen stämplar allt de rör vid med ®, ™ och ©. I utställningen Cathay Pavilion översätter Karl Patric Näsman de här tankegångarna till ett mångbottnat konstnärligt språk. Genom att väva samman subtila historiska referenser och postkoloniala reflektioner med en sofistikerad lekfullhet slår han hål på konstens traditionella hierarkier och värdesystem. Bakom den till synes enkla och stundtals lånade ytan döljer sig en djupare berättelse om konsten och konstnärens roll i skuggan av globaliseringen. Med både humor och skärpa dekonstruerar Näsman begrepp som autenticitet och appropriering och rekonstruerar dem som uttrycksfulla målningar, skulpturer och installationer. Ett slående exempel på detta är The Merchant, en pastisch på Gerrit Rietvelds modernistiska designikon Red and Blue Chair tillverkad i en fabrik i Shenzen, Kina. Med primärfärgerna utbytta mot valnöt och en marmorering av konstnären själv infalsad i stolsryggen blinkar verket både till Ming-dynastin och samtida piratkopiering. Genom att hänga minutiöst utförda målningar och skulpturer sida vid sida med digitala tryck och bruksföremål tillverkade på beställning i kinesiska fabriker suddar han ut gränsen ut gränsen mellan konst och hantverk, högt och lågt, äkta och oäkta. I sin kalejdoskopiska helhet presenterar Cathay Pavilion en skarpsynt reflektion över det nya hybrida samhället, filtrerat genom Karl Patric Näsmans ögon, tankar och händer. Karl Patric Näsman, f. 1986, bor och arbetar i Stockholm. Han har en masterexamen i Fri Konst från Konstfack i Stockholm och hans verk har visats i en mängd solo- och grupputställningar i städer som Stockholm, Shanghai, Tokyo och Utrecht. År 2016 tilldelades han Fredrik Roos Stipendium och medverkade i samband med det i en utställning på Moderna Museet Malmö. År 2015 spenderade Näsman två månader i Shanghai på ett stipendium från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, en resa som på många sätt inspirerade de verk som nu visas i Konsthallen på Örebro universitet.

 13. Örebro universitet

  Offentliga föreläsningar: Medierna och etiken

  Bokmingel med förfriskning startar kl 17.45 Expressens politikchef Martin Ahlquist diskuterar pressetik med Tommy Borglund, lektor vid Örebro universitet. Samtalet baseras på deras gemensamma bok "Medierna och etiken" (2017) och kommenteras av Olle Zachrison, chef för Sveriges Radios Ekoredaktion, Thorbjörn Carlsson, ansvarig utgivare av Siljan News och Carina Tenor liveredaktör på Nerikes Allehanda. Vad blir etikens roll i det nya medielandskap som växer fram – finns samma spelregler för webbjournalistiken eller går det att ta ut svängarna mer i den digitala världen? Kan en etisk hållning bli en konkurrensfördel för de traditionella medierna när konkurrensen om publiken hårdnar? Hur ska den enskilda journalisten se på sin egen roll ur ett etiskt perspektiv? Välkommen, fri entré!

 14. Örebro universitet

  Gå med Örebro universitet i Prideparaden

  Välkommen att gå med Örebro universitet i Prideparaden i Örebro den 26 augusti! Klockan 18:00 avgår tåget från Scandic Grand Hotel och vi tar sikte på Pride Park, Stadsparken där en gratiskonsert kommer att äga rum. I år fyller Örebro Pride 6 år och det firas med en förfest för den som vill på Scandic Grand Hotel (mitt emot Conventum) före paraden kl 16:00 - 18:00. Senast klockan 17.45 ska alla paraddeltagare stå samlade vid respektive verksamhet för avmarsch klockan 18.00. Örebro universitet kommer att gå i sektion D i anslutning till Örebro Studentkår. För mer information om Örebro Pride: http://orebropride.se/pride-parad/ För frågor om Örebro universitets deltagande i Örebro Pride kontakta Lisa Ringqvist: lisa.ringqvist@oru.se Väkomna!

 15. Örebro universitet

  Språkdidaktiskt nätverk

  RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska för grundskolans senare år och gymnasiet, skolledare, lärarutbildare och forskare inom språkdidaktiska områden till ännu en nätverksträff, innehållande föreläsning och workshop. Program Föreläsning: Fantasy och science fiction i klassrummet – att uppmuntra kreativitet och kritiskt tänkande Träffen inleds med en föreläsning om vad som utmärker fantasy och science fiction som genrer och vad detta innebär för hur de kan användas i klassrummet. Vi tittar närmare på några exempel och diskuterar även mångfalds- och jämställdhetsaspekter och vilken potential det finns i fantasy och sf till att utveckla kritiska (och självkritiska) förhållningssätt. Fokus ligger på litteratur, men vi kommer också diskutera tv-serier och film. Workshop Vi arbetar i mindre grupper med korta exempeltexter och möjliga uppgifter kopplade till dessa. Texterna vi diskuterar är på engelska och exemplen i föreläsningen kommer att tas från engelskundervisning i framför allt gymnasieskolan, men innehållet är i högsta grad relevant även för ämnet svenska och svenska som andraspråk på i både åk 7-9 och gymnasieskolan och i stora delar också för åk 7-9 i engelskundervisningen. Nätverksträffen leds av Jenny Bonnevier som är lektor i engelska vid Örebro universitet och disputerade 2005 på en avhandling om feministisk science fiction. Hon har arbetat som engelsklärare i grundskolan och gymnasieskolan och som lärarutbildare vid Uppsala universitet, Södertörns högskola och Örebro universitet sedan 2001. Hon intresserar sig för bland annat för frågor om populärkultur, läsförståelse och bedömning. Anmälan Individuell anmälan krävs. Anmäl dig här senast 22 maj 2017. https://www.oru.se/kalendarium/ovriga-evenemang/sprakdidaktiskt-natverk/ Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe. Anmälan och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Välkommen! Vid frågor kontakta Urban Haglind samordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum E-post: RUC.lararprogram@oru.se Telefon: 019-30 30 43

 16. Örebro universitet

  Musikdidaktiskt nätverk

  RUC - Regionalt utvecklingscentrum startar upp ännu ett didaktiskt nätverk. Nätverket vänder sig till musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden. Syftet är att skapa kontakter och dela kunskaper och erfarenheter. Lärarutbildare och forskare presenterar aktuell och relevant forskning och lärare och skolledare delar med sig av erfarenheter, utvecklingsprojekt osv. Välkommen till en första nätverksträff, innehållande föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion. Program Föreläsning Sam de Bois, forskarassistent vid Musikhögskolan i Örebro, presenterar ett spännande forskningsområde: Musik, medier och digitalisering. Digital distribution av musik har möjliggjort en ny era med stora förändringar för människors musikkonsumtion. Oöverskådliga mängder musik kan lagras och strömmas från det digitala nätet via fickdatorer s.k. smarta telefoner. Hur ska då individen förmå att hantera sin konsumtion vad gäller exempelvis val av musik? På vilka sätt påverkar detta musikämnet i skolan? Didaktisk diskussion Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper. Anmälan Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 11 maj 2017. https://www.oru.se/kalendarium/ovriga-evenemang/musikdidaktiskt-natverk/ Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Anmälan och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Välkommen! Vid ev. frågor kontakta Urban Haglind Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum RUC.lararprogram@oru.se , tel. 019-30 30 43

 17. Örebro universitet

  Can gender inequalities be understood in relation to music?

  Lunchföreläsning om jämlikhet med Sam De Boise Are women underrepresented in most music professions globally? According to figures from 2015, women only made up 39% of music professionals in the UK. Even in Sweden, based on figures compiled by Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST), women’s compositions made up only 4% of the total duration of music played at Swedish concert houses during 2014–15. The question is how should gender inequalities be understood in relation to music? What are the main contributing factors and what can be done to change them? Sam De Boise is a postdoctoral researcher at the School of Music and Theatre at Örebro University. He joined Örebro after having previously worked in sociology departments at the Universities of Leeds and York. His current work is looking at gender inequalities in music participation and access in the UK and Sweden. He is also the author of Men, Masculinity, Music and Emotions (Palgrave Macmillan 2015).

 18. Örebro universitet

  Hamnbytare

  Till utställningen ”Hamnbytare” har konstnären Kristina Lindberg arbetat fram en serie nya skulpturer utifrån professor Marie-Louise Danielsson-Thams forskning vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet. Utställningen ingår i projektet "Stugan och scenen" och är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Bergslagen, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Örebro universitet. Där Kristinas praktik drivs framåt av att hitta nya frågeställningar att undersöka utifrån olika perspektiv, arbetar Marie-Louise snarare som en ”detektiv inställd på att upptäcka och avslöja” (och därmed kunna fastställa empiriska fakta). Två vitt skilda arbetsmetoder har för en kort stund förts samman och i samtalen som förts har några frågeställningar som rör bådas respektive fält belysts. Hur uppstår till exempel form ur ett biologiskt perspektiv? Varför ser en bakterie ut som den gör och kan man hitta och peka ut var i en bakteries arvsmassa dess form och utseende bestäms? Eller vad händer om man applicerar en bakteries livscykel på ett konstevent? I utställningen har Kristina tagit fasta på just detta och kontaminerat skulpturerna med mikroorganismer. I några av verken i trä frodas till exempel svampar redo att ätas av besökarna. Skulptur blir till svamp, som blir till mat, som till sist blir till besökare. Kristina Lindberg är skulptör och har bland annat studerat konst vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och Konsthögskolan Valand i Göteborg. 2011 tog hon sin Masterexamen i Fine Arts vid Valand/ Göteborgs Universitet, hon har sedan dess ställt ut på bland annat ”OpenART”/ Örebro, Galleri Pictura / Lund, Galleri 54 / Göteborg, Konsthall Charlottenborg / Köpenhamn och Örebro Konsthall. Hon finns representerad i Statens Konstråds, Gävleborg läns landstings, Göteborg Stads, Örebro Kommuns m fl konstsamlingar. Marie-Louise Danielsson-Tham har sedan 2006 varit professor i livsmedelshygien vid Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan, Örebro universitet. Dessförinnan var hon professor i samma ämne vid Veterinärmedicinska fakulteten, SLU, Uppsala. Målet med hennes forskning är att ta fram sådana kunskaper att nya matförgiftningar helst ska förhindras. Ett nyckelord är smittspårning. Hon har också varit programledare i TV4:s serie Rent Hus samt i SVT1 Sveriges Städmästare. 27 april - 1 juni Vernissage torsdagen den 27 april kl 16-18. Samtal mellan Kristina Lindberg och Marie-Louise Danielsson-Tham kl 17, samtalsledare Mia Andersson från Folkrörelsernas Konstfrämjande. Konsthallen, Musikhögskolan, Örebro universitet Öppettider: mån-tors 9-19, fre 9-15.30 Utställningen är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Bergslagen, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Örebro universitet.

 19. Örebro universitet

  Vad är det för fel på bankerna?

  OFFENTLIG FÖRELÄSNING Andreas Cervenka, ekonomijournalist och författare. Föreläsningen följs av ett samtal mellan Tommy Borglund, adjungerad lektor vid Örebro universitet, tidigare ekonomijournalist. Andreas Cervenka är en av Sveriges mest framgångsrika ekonomijournalister och har vid flera tillfällen tilldelats Stora Journalistpriset, senast för avslöjanden om SCA. Han är nu aktuell med en ny bok om de svenska bankerna, Vad gör en bank? (2017). I föreläsningen presenterar Andreas sin nya bok. Därefter samtalar han med Tommy Borglund, adjungerad lektor vid Örebro universitet, tidigare ekonomijournalist. De kommer att prata om journalistikens snabba förändring, villkoren i näringslivet och det hemliga spelet i företagens korridorer. OBS! Begränsat antal platser

 20. Örebro universitet

  Hjärna, gener och j-vlar anamma

  OFFENTLIG FÖRELÄSNING Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Föreläsningen ingår i programserien "Med fokus på skolan". Förståelse för matematik och läsning är inget människor föds med. Det krävs många år av träning innan barn kan räkna och läsa flytande. I samspel mellan gener och miljö omformas barnets hjärna och utvecklar nya funktioner. Barn är inte bra eller dåliga på matematik – de är snabba eller långsamma. En del behöver längre tid på sig och kanske dubbelt så mycket övning – och jävlar anamma – för att nå sina mål. Den här föreläsningen lyfter fram betydelsen av träning för att alla barn ska lära sig läsa och räkna på en tillräcklig nivå. Den visar inblickar i ny forskning som bland annat visar att intensiv, digitaliserad träning på matematik kan öka sexåringars kunskapsnivåer med upp till 15 procent. I föreläsningen beskrivs också olika typer av motivation. Fung­erar belöningar? Vilken roll spelar intresse och tron på att kunna förändras? En form av motivation som har visat sig vara särskilt viktig för att nå sina utvecklingsmål är grit, ett slags jävlar anamma. Barn behöver ett eget driv för att inte ge upp när de stöter på motgångar. Torkel Klingbergs forskning om barns utveckling och träning av hjärnan befinner sig i den inter­nationella frontlinjen. I september 2016 kom hans senaste bok Hjärna, gener och jävlar anamma. OBS! Begränsat antal platser

 21. Örebro universitet

  Skolledarnätverk

  RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som rektor till ännu en nätverksträff, innehållande inspirationsföredrag och didaktisk diskussion. Rektor, lärare och elever från Mellringeskolan, Örebro kommun berättar om sina erfarenheter om att ha två lärare i varje klassrum. Mellringeskolan 7-9 har sedan 2016 tvålärarmodell i ämnena svenska, engelska, matematik, SO och NO. Det innebär i korthet att två ämneslärare tillsammans planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet i samtliga klasser inom ovan nämnda ämnen. Båda lärarna är gemensamt ansvariga för den verksamhet som bedrivs och även för den bedömning som görs. Detta säkerställer en god kvalitet på verksamheten, en bra arbetsro, större trygghet för eleverna samt en samsyn på bedömning. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse och att skapa en bra arbetsmiljö för såväl elever som lärare. Individuell anmälan krävs. Anmäl senast 23 mars 2017. https://www.oru.se/kalendarium/ovriga-evenemang/skolledarnatverk2/ Deltagande är kostnadsfritt. Anmälan och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vid frågor kontakta Urban Haglind samordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum E-post: RUC.lararprogram@oru.se Telefon: 019-30 30 43

 22. Örebro universitet

  Mobbningens konsekvenser – vikten av socialt stöd och erkännande

  OFFENTLIG FÖRELÄSNING Karin Hellfeldt, lektor i kriminologi. Föreläsningen ingår i programsererien "Med fokus på skolan". Under föreläsningen diskuteras mobbning och kränkningar i skolan, dess konsekvenser för den som är utsatt samt dennes behov av stöd. Föreläsningen syftar till att ge ökad förståelse för mobbningens konsekvenser genom att diskutera hur utsatthet förändras över tid i relation till mående, men också genom att lyfta fram positiva relationer som kan hjälpa eleven, med särskilt fokus på elev-lärarrelationen.

 23. Örebro universitet

  Något fint måste hända

  I utställningen Något fint måste hända vävs berättelsen om den serbiske författaren och limousinechaffören Vukasin Streker samman med personliga erfarenheter ur konstnären Meira Ahmemulics eget liv. Verket rör sig utifrån konstnärens intresse för språk och vilken makt, eller maktlöshet, tillgången till olika språkliga rum kan erbjuda. Inom ramen för Stugan och scenen har Ahmemulic mött ekonomie dr. Markus Klinton, som 2014 disputerade med avhandlingen Det rationella och det normala - om lönearbetets logik, praktik och etik. Han tar upp den svenska arbetsmarknaden som ett orättfärdigt system där kvinnor tillför en ny generation arbetare, men långsiktigt blir straffade. Ahmemulics verk fokuserar på arbete kopplat till migration – idén om arbetet som en eventuell möjlighet till en geografisk och ekonomisk förflyttning. Men här gestaltas också de högst begränsade villkoren för personer med migrationsbakgrund att kunna välja en konstnärlig bana, i två vitt skilda samhällssystem - Sverige och USA. Om Meira Ahmemulic: Förflyttningar, migration, klass och språk är centrala teman i hennes arbeten. I flera verk har hon arbetat med hur samhällets intolerans mot små språkliga misstag påverkar synen på människor med invandrarbakgrund. Och vad det gör med deras relation till svenska språket och Sverige. Hon har intresserat mig för första generationens arbetskraftsinvandrare och deras barn och barnbarn, andra respektive tredje generationens invandrare. Beteckningar som säger något om hur svårt det är att ”bli svensk”. 16 mars - 20 april Vernissage torsdag 16 mars kl 16-18. Kl 17 samtal mellan Meira Ahmedmulic och Markus Klinton, samtalsledare Caroline Malmström, Konstfrämjandet. Konsthallen, Musikhögskolan, Örebro universitet Öppettider: mån-tors 9-19, fre 9-15.30. Öppna visningar kl 17: tors 23/3 och mån 27/3.