Länsstyrelsen i Jönköpings län

Info

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra kompetens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.

Enligt länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007:825) ska vi bland annat arbeta med:

livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor

regional tillväxt

infrastrukturplanering

hållbar samhällsplanering och boende

energi och klimat

kulturmiljö

skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar

naturvård samt miljö- och hälsoskydd

lantbruk och landsbygd

fiske

jämställdhet

integration

Event i Jönköping

 Visa alla