RFSL Borås Sjuhärad : Årsmöte 2018 tis 27/3 kl. 18:30

RFSL Borås Sjuhärad : Årsmöte 2018 tis 27/3 kl. 18:30

(english below)

Kallelse årsmöte!

RFSL Borås Sjuhärad kallar till årsmöte den 27 mars 2018 klockan 18:30.

Mötet hålls i RFSL Borås Sjuhärads lokaler, Magasinsgatan 1 i Borås

Under årsmötet bjuder vi på regelrätta föreningsaktualiteter, framåtblickande planer och fika. Vi ser fram emot att ha er med också under 2018 års verksamhet! Utan medlemmar, ingen förening. Varmt välkomna!

(Är du inte medlem, bli det via vår hemsida: www.rfslboras.se)

Har ni förslag på förändringar kan motioner skickas in till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet kommer publiceras på www.rfslboras.se två veckor före årsmötet.

Årsmötet kommer ta upp förslag av ändringar i stadgar och detta kommer skickas tillsammans med handlingarna för årsmötet.

Vill ni engagera er i RFSL Borås Sjuhärad under 2018? Då är årsmötet ett bra tillfälle att träffa andra engagerade, kansli och styrelse!

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

4. Val av årsmötespresidium

- Mötesordförande

- Mötessekreterare

- Val av protokolljusterare

5. Val av rösträknare

6. Fastställande av dagordningen

7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Propositioner

12. Motioner

13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

14. Val Styrelse,Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen

- Ordförande

- Kassör

- Övriga ordinarie ledamöter

- Ersättare

15. Val av Kongressombud

16. Val av Valberedning

17. Val av Revisorer

18. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)

19. Mötets avslutande.

Med vänliga hälsningar,

RFSL Borås Sjuhärads styrelse

Stina Nilss, Magnus Cramer, Johan Lindal, Helena Ahlstedt, Essa Burman, Emilia Larsdotter, Daniel Karlsson, Barney Fyman

Välkommen att kontakta oss på info@boras.rfsl.se

> > > Valberedningen består i år av Teddi Gelander, Oscar Undevall Larsson, Anders Jöelaid, Tulay Orre, Ulrika Palm & Marianne Äremann, de nås på mail: valberedning1718.rfslborassjuh@gmail.com.

Nomineringar till 2018 års styrelse ges via denna länk: https://goo.gl/forms/dyvFfyTSuh8mmq7i2

*******

Notice of Annual Meeting!

RFSL Borås Sjuhärad has our annual meeting on March 27 2018 at 18:30.

The meeting will be held in RFSL Borås Sjuhärads house, Magasinsgatan 1 in Borås

During the annual meeting, we offer regular annual meeting decicions and information, forward looking plans and "fika" snacks and refreshments. We look forward to having you within the organization also in 2018! Without members, no organisation. Warmly welcome!

The meeting will be held in swedish, please contact stina@boras.rfsl.se two weeks before the meeting if you want translation!

Do you have suggestions for changes? Motions can be submitted to the board no later than four weeks before the annual meeting. Documents for the annual meeting will be published on www.rfslboras.se two weeks before the meeting.

The annual meeting will consider proposals for changes in statutes and this will be sent along with the documents for the annual meeting.

Please contact us for more info about the agenda and if you have any questions!

Sincerely,

RFSL Borås Sjuhärad's board

Stina Nilss, Magnus Cramer, Johan Lindal, Helena Ahlstedt, Essa Burman, Emilia Larsdotter, Daniel Karlsson, Barney Fyman

Welcome to contact us at info@boras.rfsl.se

> > > The nomination group for 2018 are: Teddi Gelander, Oscar Undevall Larsson, Anders Jöelaid, Tulay Orre, Ulrika Palm & Marianne Äremann, you can reach them on: valberedning1718.rfslborassjuh@gmail.com.

Nominations to the board of 2018 is to be sent in by this link: https://goo.gl/forms/dyvFfyTSuh8mmq7i2. Email the nominations group for translation.

Event info

tis 27/3 2018 kl. 18:30 — 20:30

RFSL Borås Sjuhärad