Landskap I tis 26/9 2017 kl. 19

Landskap I tis 26/9 2017 kl. 19

English? Look further down! (The landskap will be translated live by some of our great and enthusiastic members!)

_SVENSKA_

Uplands nations medlemmar kallas härmed till höstterminens första lagtima Landskap som kommer äga rum i nationens festsal den 26 september kl. 19.00.

På landskapet kommer det vara fyllnadsval till posterna som 1Q och köksmästare samt ordinarie val av ämbetsverkare innan vi avslutar kvällen med en trevlig sexa!

Bilagor kommer att vara tillgängliga på nationens anslagstavla, samt i festsalen en timme innan landskapet öppnar. Om du vill ställa upp till ett ämbete, hör av dig till oss!

PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA

för höstterminens första lagtima landskap den 26 september kl. 19 i nationens festsal.

FORMALIA

1. Landskapets öppnande

2. Fråga om kallelse utgått i stadgeenlig ordning

3. Val av mötessekreterare

4. Val av justerare, 2st

5. Val av rösträknare, 2st

6. Nyanmälda ärenden

7. Godkännande av föredragningslistan

8. Eventuella adjungeringar

9. Föregående protokoll

a. 20170215

b. 20160516

10. Meddelanden

a. Tillförordnad Förste kurator

b. Andre kurator

c. Tredje kurator

d. Tillförordnad Köksmästare

e. Pubmästare

f. Styrelsen

g. Fastighetsnämnden

h. Övriga

VAL

11. Hedersledamot tillsvidare

12. Senior tillsvidare

13. Protokollssekreterare HT17+VT18

14. Sportchef 2018

15. Ledamot av stipendienämnden, 4 st. HT17+VT18

16. Ledamot av valberedningen, 3 st. HT17+VT18

17. Ledamot av biblioteksnämnden, 3 st. HT17+VT18

18. Ledamot av kulturnämnden, 3 st. HT17-VT18

FYLLNADSVAL MANDATPERIOD

19. Förste kurator HT17-VT18

20. Köksmästare HT17

21. Pubvärd. 2 st HT17

22. Ärtvärd, 1st HT17

23. Fikatörer, 4 st HT17

24. Grafisk formgivare HT17+VT18

25. Kökschef, 2 st HT17

26. Nationsfotograf, 1-2 st. HT17

27. Sånganförare HT17-VT18

28. Reccevärd HT17

29. Redaktör HT17

30. Historiograf HT17-VT18

31. Jul på Uplands ansvarig, 2-3 st HT17-VT18

32. Landskapets vice ordförande HT17

ÖVRIGA ÄRENDEN

33. Bordlagda ärenden

a. Bokslut 2016

b. Ansvarsfrihet för styrelsen 2016

34. Övriga frågor

35. Diskussions- och frågestund

36. Landskapets avslutande

SEXA

Kostnad 50 kr, gratis för recentiorer under deras första termin samt för landskapspresidiet och översättarna.

Frågor besvaras av förste kurator, telefon: 018-15 21 51, e-post: 1q@uplandsnation.se.

_ENGLISH_

Uplands nation's members are hereby summoned to attend the first legitimate Landskap of the autumn term, which will take place in the banquet hall in the nation house on September 26th at 7pm (19:00).

At the landskap we will have an irregular election of 1Q and Kitchen master as well as regular office holder elections. After the landskap we gather at a nice and fun sexa (informal dinner).

Attachments will be available on the nation's bulletin board, and the banquet hall an hour before the Landskap begins. If you're interested in becoming active at the nation, send an email to 1q@uplandsnation.se.

MEETING AGENDA

The first landskap of the semester - September 26, 19.00 in the upper floor.

FORMALITIES

1. Opening of the Landskap

2. Adopt the agenda

3. Election of the Secretary

4. Election of the adjuster, 2 people

5. Election of the vote counters, 2 people

6. Additions to the agenda

7. Approval of the meeting agenda

8. Adjournments

9. Approval of minutes from last meeting

a. 20170215

b. 20160516

10. Messages

a. Interim first curator

b. Second curator

c. Third curator

d. Interim kitchen master

e. Pub master

f. The board

g. The property Committee

h. Others

ELECTIONS PERIOD

11. Honorary member until further notice

12. Senior member until further notice

13. Recording secretary HT17+VT18

14. Head of sports committee 2018

15. Board member of the scholarship committee, 4 HT17+VT18

16. Board member of the election committee, 3 HT17+VT18

17. Board member of the library committee, 3 HT17+VT18

18. Board member of the culture committee, 3 HT17-VT18

BY-ELECTIONS PERIOD

19. First curator HT17-VT18

20. Kitchen master HT17

21. Pub host. 2 HT17

22. Pea host, 1 HT17

23. Fika host, 4 HT17

24. Graphic designer HT17+VT18

25. Kitchen chef, 2 HT17

26. Photographer of the Nation, 1-2 HT17

27. Song master HT17-VT18

28. Recce host HT17

29. Editor HT17

30. Historiographer HT17-VT18

31. Head of Christmas at Uplands, 2-3 people HT17-VT18

32. The vice chair of the landskap HT17

ANY OTHER BUSINESS

33. Postponed cases

a. Closing of books 2016

b. Discharge of the board 2016

34. Other questions

35. Discussions

36. Closing of the Landskap

SEXA (DINNER AND MINGLE AFTER THE LANDSKAP)

Cost 50 SEK but free for recentior during their first semester at the nation, translators of the landskap and the chairs and secretary of the landskap

Direct questions to the first curator, telephone: 018-15 21 51, e-mail: 1q@uplandsnation.se

Event info

tis 26/9 2017 kl. 19 — 22

Uplands nation