Årsmöte RFSL Umeå tor 22/3 kl. 17

Årsmöte RFSL Umeå tor 22/3 kl. 17

Välkommen till RFSL Umeås årsmöte!

Datum: Torsdagen den 22 Mars

Tid: kl 18.00, men det finns fika från kl 17.00

Plats: RFSL Umeås lokaler på Kungsgatan 42 i Umeå

Om du vill skicka in en motion* så ska den vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet (21 februari). Du kan skicka in din motion på umea@rfsl.se eller till RFSL Umeå, Kungsgatan 42, 90325 Umeå.

Styrelsen kommer att publicera handlingar för de ärenden som ska behandlas på årsmötet på RFSL Umeås hemsida www.umea.rfsl.se senast två veckor innan årsmötet.

Skulle du eller någon du känner passa bra i styrelsen, valberedningen eller för annat förtroendeuppdrag? Skicka då ett mail till valberedningen:

valberedningen@umea.rfsl.se

Dagordning för årsmöte

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.

4. Val av årsmötespresidium

a. Mötesordförande

b. Mötessekreterare

c. Val av protokolljusterare

d. Val av rösträknare

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Propositioner

11. Motioner

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.

13. Val:

a. Styrelse

i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen

ii. Ordförande

iii. Kassör

iv. Övriga ordinarie ledamöter inklusive vice ordförande och vice kassör

v. Ersättare

b. Kongressombud

c. Valberedning

d. Revisorer

e. Eventuella arbetsgrupper/övriga förtroendevalda

14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)

15. Mötets avslutande.

Varmt välkommen önskar styrelsen för RFSL Umeå

*En motion är ett sätt för medlemmar att lyfta ett förslag till det högst beslutande organet i avdelningen, nämligen årsmötet. Att lämna en motion innebär att ge ett skriftligt förslag som årsmötet sedan beslutar om.

Event info

tor 22/3 2018 kl. 17 — 19

RFSL Umeå