Årsmöte RFSL Jönköping 2018! // Annual meeting RFSL Jönköping! tor 22/3 kl. 18

Årsmöte RFSL Jönköping 2018! // Annual meeting RFSL Jönköping! tor 22/3 kl. 18

VARMT VÄLKOMNA PÅ ÅRSMÖTE FÖR RFSL JÖNKÖPING! ♥

For english see below ^_^

Snart är det dags för årsmöte och dags att engagera sig i Jönköpings lokala styrelse!

Vi träffas torsdagen den 22 mars 18:00 på Brunnen Jönköping!

Vill Du kandidera till en post i styrelsen och påverka vad som ska ske i HBTQ-Jönköping? Eller vill du sitta med i en arbetsgrupp och genomföra event? Alla insatser är välkomna!

Tipsa gärna jonkoping@fsl.se om du eller en vän är intresserade av att engagera dig ♥

Glöm inte att du som medlem har rösträtt på årsmötet!

Bli medlem på www.rfsl.se/engageradig eller skicka SMS till 72980, skriv: RFSLMEDLEM ååååmmddxxxx. För 100 kr blir du medlem i RFSL, eller om du är under 26 kostar det 50 kr och du blir också medlem i RFSL Ungdom!

Hör gärna av dig till jonkoping@rfsl.se om du har frågor eller funderingar.

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.

4. Val av årsmötespresidium

a. Mötesordförande

b. Mötessekreterare

c. Val av protokolljusterare

d. Val av rösträknare

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Propositioner

11. Motioner

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.

13. Val:

a. Styrelse

i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen

ii. Ordförande

iii. Kassör

iv. Övriga ordinarie ledamöter**

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

v. Ersättare

b. Kongressombud

c. Valberedning

d. Revisorer

e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda

14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)

15. Mötets avslutande.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmöte kommer att vara tillgängliga senast två (2) veckor före.

Varmt välkommen!

--- ♥ IN ENGLISH ♥ ---

Welcome to RFSL Jönköping's Annual Meeting!

It's that time of year for the annual meeting and to get engaged in the local board of RFSL Jönköping!

We meet thursday march the 22th at 18:00 at Brunnen, Jönköping!

Do you want to be on the bord and affect what happens in LGBTQ-Jönköping? Or do you want to join an activist group and create events? Everyone is welcome!

Please send tips to jonkoping@fsl.se if you or a friend are interested in getting involved ♥

Don't forget that you as a member has voting rights at the meeting!

Become a member at www.rfsl.se/engageradig or send a text to 72980, write: RFSLMEDLEM yyyymmddxxxx. For 100 kr you become a member of RFSL, if you are younger than 26 years old it's only 50 kr and you also become a member of RFSL Ungdom! If you are an asylum seeker or newcomer you can become a member at a discount at an RFSL activity.

If you have any questions, don't hesitate to contact jonkoping@rfsl.se

Agenda:

1. Opening of the annual meeting

2. Determination of voting length

3. Question about the annual meeting of the annual meeting.

4. Election of the annual meeting presidency

a. Chairman of the meeting

b. Meeting Secretary

c. Selection of Protocol Adjusters

d. Electoral voter selection

5. Determination of the agenda

6. The Board's business and economic story

7. Auditors' story

8. Determination of income statement and balance sheet

9. Question on discharge to the Board

10. Propositions

11. Motions

12. Establishment of business plan and budget for the fiscal year.

13. Selection:

a. Board of Directors

i. Determination of term of office and number of members of the Board

ii. President

iii. Cashier

iv. Other regular members **

** In the election of other members, for example, vice chairman, secretary or other named member posts are appointed

v. Replacement

b. Congressional Ombudsman

c. Nomination Committee

d. Accountants

e. Ev working groups / other elected representatives

14. Other issues (not decision-making)

15. End of the meeting.

Motions for the annual meeting shall be submitted to the Board no later than four (4) weeks before the annual meeting.

Documents for matters to be considered at the annual meeting shall be available no later than two (2) weeks before.

A warm welcome to you all!

Event info

tor 22/3 2018 kl. 18 — 20

RFSL Jönköping